Managementrapporten

Managementrapporten

Managementrapporten

Aanzetten van de module

Als u een licentie heeft voor de module Managementrapporten dient deze geactiveerd worden in Instellingen->wijzigen->Kantoor->Modules en dan vervolgens bij Urios Plus de checkbox voor deze module aanvinken.
Klik hierna op Opslaan en Sluiten en herstart Urios om de module zichtbaar te maken.

Debiteuren rapporten

Debiteuren: Oninbare en deels oninbare declaraties

 • Dit rapport toont alle declaraties die geheel of deels oninbaar zijn gezet. De Vanaf en Tot en met datum hebben betrekking op de declaratiedatum.

Debiteuren: Ontvangen betalingen

 • Dit rapport toont alle ontvangen betalingen in de opgegeven periode.

Debiteuren: Openstaande declaraties (bellijst)

Debiteuren: Openstaande voorschotten

 • Dit rapport toont alle relaties aan wie een voorschotnota is verstuurd en waarvan het voorschot nog niet, of nog niet volledig is gebruikt. Alle bedragen zijn inclusief btw en eventuele kantoorkosten.

Debiteuren: Saldo op specifieke datum

 • Dit rapport toont de debiteurenstand op de ingegeven datum. Dit rapport kan erg handig zijn voor de jaarafronding, of om het debiteurensaldo van de boekhouder te vergelijken met de stand in Urios.

Derdengeld rapporten

Derdengeld: Dossiers met openstaand saldo

 • Toont een lijst met alle dossiers waar het saldo in de derdengeldrekening niet nul is.

Derdengeld: Mutaties over alle dossiers.

 • Dit rapport toont alle ontvangen en doorbetaalde derdengelden in de gekozen periode van alle dossiers.

Derdengeld: Mutaties voor één dossier.

 • Dit rapport toont alle ontvangen en doorbetaalde derdengelden van het gekozen dossier.

Dossier rapporten

Dossier: Dossierlijst met extra velden

 • Toont een voor alle dossiers in geselecteerde categorieën de extra velden en ingevulde waarden.

Dossier: Nieuwe dossiers per maand

 • Dit rapport toont op basis van de eerste activiteit in een dossier hoeveel nieuwe dossiers er per maand zijn aangenomen.

Dossier: Relaas

 • Toont alle partijen, tijdregels, bestandsnamen en memo’s van het gekozen dossier.

Dossier: Slapende dossiers

 • Toont dossiers waar voor langere tijd geen tijd is geschreven. Dit rapport kan gebruikt worden voor het bewaken van de voortgang en/of archiveren.

Dossier: Uren en bedragmelders

 • Dit rapport toont alle uren- en bedragmelders in alle niet-gearchiveerde dossiers.

Dossier: Uren honorarium en verschotten

 • Toont alle geschreven uren, honorarium en verschotten van het geselecteerde dossier.

Dossier: Vaste-prijs-dossiers met uren na declaratiedatum

 • Dit rapport toont alle vaste-prijs-dossiers waarop uren zijn geschreven na de laatste honorariumdeclaratie.

Dossier: Vaste-prijs-dossiers met uren per tijdschrijver

 • Toont alle vaste-prijs-dossiers met alle uren per dossier gespecificeerd naar tijdschrijver.

Dossier: Dossiervoorblad

 • Dossiervoorblad met dossier- en relatiegegevens.

Faillissement rapporten

Faillissementen: Onderhanden werk

Dit rapport toont alle lopende insolventiezaken met samengevat hoeveel uur en salaris er al is verzocht en hoeveel uur en salaris er nog te verzoeken is.

Het rapport is gebaseerd op de ingevoerde tijdregels, salarisverzoeken en beschikbaar boedelactief. Uren die in de periode van een salarisverzoek vallen zijn niet meer onderhanden en worden getoond in de kolom “Al verzocht”. De overige uren, die nog niet op een salarisverzoek staan, staan in de kolom “Nog te verzoeken”.

De financiële berekening is een vereenvoudiging en gebaseerd op de ervaringsfactor en uurtarieven van het huidige jaar. Het bedrag komt dus voor de uren van voorgaande jaren iets hoger uit dan het daadwerkelijk zou moeten zijn. De kolom “Factor” laat de gebruikte factor voor de berekening zien.

De kolom “Schatting waarde” is de (niet afgeronde) tijdsduur uit “Nog te verzoeken”, vermenigvuldigd met de factor uit kolom “Factor” en de het basisuurtarief van het huidige jaar. Zoals reeds hierboven uitgelegd komt de schatting daarmee voor uren uit voorgaande jaren te hoog uit.

De “Totaal” regel toont het totaal aantal reeds verzochte uren, nog te verzoeken uren en waarde schatting van het dossier. Onder het totaal wordt hieraan toegevoegd de ongespecificeerde verschotten en de btw. Indien er onvoldoende beschikbaar boedelactief is wordt het totaal verlaagd en blijft er een “Totaal nog te verzoeken” over.

Indien er onvoldoende boedelactief is, en het “Totaal nog te verzoeken” wel positief is, dan volgt er nog een specificatie van hoe dit beschikbaar boedelactief over de verschillende medewerkers wordt verdeeld. Deze verdeling is na rato van de “Schatting waarde”.

Betreft de niet gespecificeerde verschotten. De berekening hangt af van de instellingen op instellingenpagina Declaraties > Insolventies. Niet alle rechtbanken in Nederland hanteren dezelfde rekenmethode.

Bovenaan het rapport vindt u een totaal samenvatting.

Faillissementen: Uren

 • Toont alle uren voor lopende faillissementen per curator (dossiereigenaar) uitgesplitst naar status (gedeclareerd, verzocht, op verslag, open).

Honorarium rapporten

Honorarium: Geïncasseerd honorarium op betaaldatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal geïncasseerde honorarium onderverdeeld per maand waarin de betaling plaatst vond en gesplitst naar honorarium soort, zoals op uurtariefbasis, op vaste-prijs-basis, in insolventiedossiers en in toevoegingsdossiers. Dit rapport is inclusief voorschotten en exclusief verschotten en btw.
  LET OP: Bij gebruik van live-koppelingen metTwinfield of YUKI is dit rapport niet accuraat omdat alle afboekingen als betalingen in Urios komen te staan.

Honorarium: Per dossier

 • Honorarium per dossier uitgespecificeerd naar toevoeging, op uurbasis, vaste prijs, etc. Datum (Vanaf en Tot en met) is op basis van declaratiedatum. Honorarium is exclusief btw, kantoorkosten, etc.

Honorarium: Per dossiercategorie op declaratiedatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar dossiercategorie. Dit rapport is exclusief btw en kantoorkosten.

Honorarium: Per dossiercategorie per tijdschrijver

 • Dit rapport toont het gedeclareerde honorarium per dossiercategorieën onderverdeeld per tijdschrijver.

Honorarium: Per tijdschrijver op declaratiedatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar honorarium op uurtarief basis, op vaste-prijs-basis, in insolventiedossiers en in toevoegingsdossiers. Dit rapport is exclusief btw en kantoorkosten.

Memo rapporten

Memo: Alle memo’s van één relatie

 • Dit rapport toont memo’s voor een gekozen relatie.

Memo: Cliëntenmemo’s

 • Dit rapport toont alle cliëntmemo’s die zijn ingevoerd.

Memo: Dossiermemo’s

 • Dit dossier toont de dossiermemo’s voor de gekozen dossierfase en dossiercategorie.

Memo: Tijdregelmemo’s voor één dossier

 • Dit rapport toont dossiermemo en tijdregelmemo’s voor een gekozen dossier.

Omzet rapporten

Omzet: Eén relatie

 • Toont alle omzet voor één relatie gesplitst naar type omzet (honorarium, verschotten, voorschotten, etc.).

Omzet: Omzet en omzetbelasting

 • Rapport dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de btw-aangifte. Let er op dat dit rapport alleen declaraties / verkoopfacturen en verschotten (voorbelasting) laat zien dat in Urios is ingevoerd. Dit is geen volledige weergave van uw boekhouding.

Omzet: Omzet over datumgrens

 • Dit rapport bevat alle omzet dat gebaseerd is op activiteiten of verschotten die op of na de gekozen datumgrens zijn gedeclareerd maar voor deze datum zijn gerealiseerd. Dit rapport bevat geen omzet op basis van vaste prijs afspraken, toevoegingen of voorschotten. Dit rapport bevat niet nog te declareren activiteiten en verschotten.

Omzet: Per maand

 • Omzet per maand.

Omzet: Per relatie

 • Toont een rapport met de totale omzet (inclusief btw, verschotten, voorschotten, etc.) per klant over de geselecteerde periode.

Omzet: Per maand

 • Omzet per maand

Omzet: Per type omzet

 • Toont alle omzet voor in een opgegeven periode gesplitst naar type omzet (honorarium, verschotten, voorschotten, etc.). Dit rapport kan bijvoorbeeld erg handig zijn om de omzet in het boekhoudpakket te matchen met de omzet in Urios.

Relatie rapporten

Relatie: Declaratie en betalingen van één relatie

 • Dit rapport toont alle declaraties, (deel)betalingen en herinneringen voor een gekozen relatie.

Relatie: Openstaande declaraties van één relatie

 • Dit rapport toont alle openstaande declaraties, deelbetalingen en herinneringen voor een gekozen cliënt.

Toevoegingen rapporten

Toevoeging: Status aanvragen

 • Toont een lijst van alle niet gearchiveerde dossiers waarin een toevoegingsaanvraag (toevoegingsnummer of datum aanvraag) is ingevuld.

Uren rapporten

Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier

 • Toont de uren die wel of niet declarabel zijn per tijdschrijver per dossier.

Uren: Nog te declareren uren per dossiereigenaar

 • Dit rapport toont alle dossiers waarin op dit moment uren te declareren zijn, inclusief het te declareren honorarium. Dit rapport is exclusief voorschotten, verschotten, eigen bijdrages, kantoorkosten en btw.

Uren: Nog te declareren uren per tijdschrijver

 • Dit rapport toont op dit moment te declareren uren, inclusief het te declareren honorarium. Bevat enkel uren voor betalende zaken op basis van een uurtarief. Niet opgenomen in dit rapport zijn insolventiedossiers, toevoegingen, vaste-prijs-dossiers en abonnementen. Dit rapport is exclusief voorschotten, verschotten, eigen bijdrages, kantoorkosten en btw.

Uren: Per dag per tijdschrijver

 • Dit rapport toont een tabel met voor elke geselecteerde tijdschrijver een kolom met de gewerkte uren per dag.

Uren: Per dossier en medewerker

 • Toont een lijst van alle dossiers waarin in de opgegeven periode in gewerkt is. En toont per dossier wie hoeveel uur in dit dossier heeft gewerkt.

Uren: Per dossier- en relatiecategorie

 • Dit rapport kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de Nationale Nederlanden Jaaropgave. Het rapport toont de verdeling van de gewerkte uren in een bepaald jaar over de verschillende ingestelde categorieën.

Uren: Uren per maand per tijdschrijver

 • Dit rapport toont voor elke geselecteerde tijdschrijver een tabel met de gewerkte uren per maand. Per maand zijn de uren onderverdeeld naar betalend, toevoeging, insolventie, etc.

Uren: Per tariefbeleid

 • Dit rapport toont het totaal aantal uren per maand uitgesplitst naar tariefbeleid.

Uren: Uren per week per tijdschrijver

 • Dit rapport toont voor elke geselecteerde tijdschrijver een tabel met de gewerkte uren per week. Per week zijn de uren onderverdeeld naar betalend, toevoeging, insolventie, etc.

Uren: Urenstaat

 • Toont alle uren van het geselecteerde dossier in de opgegeven periode.

Uren: Weekrapport, uren per dag en dossier

 • Toont per tijdschrijver een weektabel met de uren per dag en dossier.

Wwft rapporten

Wwft: nog niet geïdentificeerde relaties

 • Dit rapport toont alle relaties van een dossier dat is gemarkeerd als “valt onder de Wwft” maar voor wie geen identificatiedocumenten zijn ingevoerd.