×

Urios demo aanvragen

advocaten

×

Neem contact met mij op

Vul onderstaande gegevens in zodat Urios contact met u op kan nemen om een afspaak te maken.

advocaten

Managementrapporten

Aanzetten van de module

Als u een licentie heeft voor de module Managementrapporten dient deze geactiveerd worden in Instellingen->wijzigen->Kantoor->Modules en dan vervolgens bij Urios Plus de checkbox voor deze module aanvinken.
Klik hierna op Opslaan en Sluiten en herstart Urios om de module zichtbaar te maken.

Debiteuren rapporten

Debiteuren: Oninbare en deels oninbare declaraties

 • Dit rapport toont alle declaraties die geheel of deels oninbaar zijn gezet. De Vanaf en Tot en met datum hebben betrekking op de declaratiedatum.

Debiteuren: Ontvangen betalingen

 • Dit rapport toont alle ontvangen betalingen in de opgegeven periode.

Debiteuren: Openstaande declaraties (bellijst)

Debiteuren: Openstaande voorschotten

 • Dit rapport toont alle relaties aan wie een voorschotnota is verstuurd en waarvan het voorschot nog niet, of nog niet volledig is gebruikt. Alle bedragen zijn inclusief btw en eventuele kantoorkosten.

Debiteuren: Saldo op specifieke datum

 • Dit rapport toont de debiteurenstand op de ingegeven datum. Dit rapport kan erg handig zijn voor de jaarafronding, of om het debiteurensaldo van de boekhouder te vergelijken met de stand in Urios.

Derdengeld rapporten

Derdengeld: Dossiers met openstaand saldo

 • Toont een lijst met alle dossiers waar het saldo in de derdengeldrekening niet nul is.

Derdengeld: Mutaties over alle dossiers.

 • Dit rapport toont alle ontvangen en doorbetaalde derdengelden in de gekozen periode van alle dossiers.

Derdengeld: Mutaties voor één dossier.

 • Dit rapport toont alle ontvangen en doorbetaalde derdengelden van het gekozen dossier.

Dossier rapporten

Dossier: Dossierlijst met extra velden

 • Toont een voor alle dossiers in geselecteerde categorieën de extra velden en ingevulde waarden.

Dossier: Nieuwe dossiers per maand

 • Dit rapport toont op basis van de eerste activiteit in een dossier hoeveel nieuwe dossiers er per maand zijn aangenomen.

Dossier: Relaas

 • Toont alle partijen, tijdregels, bestandsnamen en memo’s van het gekozen dossier.

Dossier: Slapende dossiers

 • Toont dossiers waar voor langere tijd geen tijd is geschreven. Dit rapport kan gebruikt worden voor het bewaken van de voortgang en/of archiveren.

Dossier: Uren en bedragmelders

 • Dit rapport toont alle uren- en bedragmelders in alle niet-gearchiveerde dossiers.

Dossier: Vaste-prijs-dossiers met uren na declaratiedatum

 • Dit rapport toont alle vaste-prijs-dossiers waarop uren zijn geschreven na de laatste honorariumdeclaratie.

Dossier: Vaste-prijs-dossiers met uren per tijdschrijver

 • Toont alle vaste-prijs-dossiers met alle uren per dossier gespecificeerd naar tijdschrijver.

Dossier: Dossiervoorblad

 • Dossiervoorblad met dossier- en relatiegegevens.

Faillissement rapporten

Faillissementen: Onderhanden werk

 • Dit rapport toont alle lopende insolventiezaken met samengevat hoeveel uur en salaris er al is verzocht en hoeveel uur en salaris er nog te verzoeken is.

Faillissementen: Uren

 • Toont alle uren voor lopende faillissementen per curator (dossiereigenaar) uitgesplitst naar status (gedeclareerd, verzocht, op verslag, open).

Honorarium rapporten

Honorarium: Per dossiercategorie op declaratiedatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar dossiercategorie. Dit rapport is exclusief btw en kantoorkosten.

Honorarium: Per dossiercategorie per tijdschrijver

 • Dit rapport toont het gedeclareerde honorarium per dossiercategorieën onderverdeeld per tijdschrijver.

Honorarium: Per tijdschrijver op declaratiedatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar honorarium op uurtarief basis, op vaste-prijs-basis, in insolventiedossiers en in toevoegingsdossiers. Dit rapport is exclusief btw en kantoorkosten.

Memo rapporten

Memo: Alle memo’s van één relatie

 • Dit rapport toont memo’s voor een gekozen relatie.

Memo: Cliëntenmemo’s

 • Dit rapport toont alle cliëntmemo’s die zijn ingevoerd.

Memo: Dossiermemo’s

 • Dit dossier toont de dossiermemo’s voor de gekozen dossierfase en dossiercategorie.

Memo: Tijdregelmemo’s voor één dossier

 • Dit rapport toont dossiermemo en tijdregelmemo’s voor een gekozen dossier.

Omzet rapporten

Omzet: Omzet en omzetbelasting

 • Rapport dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de btw-aangifte. Let er op dat dit rapport alleen declaraties / verkoopfacturen en verschotten (voorbelasting) laat zien dat in Urios is ingevoerd. Dit is geen volledige weergave van uw boekhouding.

Omzet: Omzet over datumgrens

 • Dit rapport bevat alle omzet dat gebaseerd is op activiteiten of verschotten die op of na de gekozen datumgrens zijn gedeclareerd maar voor deze datum zijn gerealiseerd. Dit rapport bevat geen omzet op basis van vaste prijs afspraken, toevoegingen of voorschotten. Dit rapport bevat niet nog te declareren activiteiten en verschotten.

Omzet: Per klant

 • Toont een rapport met de totale omzet (inclusief btw, verschotten, voorschotten, etc.) per klant over de geselecteerde periode.

Omzet: Per lijntype

 • Omzet per lijntype

Omzet: Per maand

 • Omzet per maand

Relatie rapporten

Relatie: Declaratie en betalingen van één relatie

 • Dit rapport toont alle declaraties, (deel)betalingen en herinneringen voor een gekozen relatie.

Relatie: Openstaande declaraties van één relatie

 • Dit rapport toont alle openstaande declaraties, deelbetalingen en herinneringen voor een gekozen cliënt.

Toevoegingen rapporten

Toevoeging: Status aanvragen

 • Toont een lijst van alle niet gearchiveerde dossiers waarin een toevoegingsaanvraag (toevoegingsnummer of datum aanvraag) is ingevuld.

Uren rapporten

Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier

 • Toont de uren die wel of niet declarabel zijn per tijdschrijver per dossier.

Uren: Nog te declareren uren

 • Dit rapport toont alle dossiers waarin op dit moment uren te declareren zijn, inclusief het te declareren honorarium. Dit rapport is exclusief voorschotten, verschotten, eigen bijdrages, kantoorkosten en btw.

Uren: Per dossier en medewerker

 • Toont een lijst van alle dossiers waarin in de opgegeven periode in gewerkt is. En toont per dossier wie hoeveel uur in dit dossier heeft gewerkt.

Uren: Per dossier- en relatiecategorie

 • Dit rapport kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de Nationale Nederlanden Jaaropgave. Het rapport toont de verdeling van de gewerkte uren in een bepaald jaar over de verschillende ingestelde categorieën.

Uren: Uren per maand per tijdschrijver

 • Dit rapport toont voor elke geselecteerde tijdschrijver een tabel met de gewerkte uren per maand. Per maand zijn de uren onderverdeeld naar betalend, toevoeging, insolventie, etc.

Uren: Per tariefbeleid

 • Dit rapport toont het totaal aantal uren per maand uitgesplitst naar tariefbeleid.

Uren: Uren per week per tijdschrijver

 • Dit rapport toont voor elke geselecteerde tijdschrijver een tabel met de gewerkte uren per week. Per week zijn de uren onderverdeeld naar betalend, toevoeging, insolventie, etc.

Uren: Weekrapport, uren per dag en dossier

 • Toont per tijdschrijver een weektabel met de uren per dag en dossier.

Wwft rapporten

Wwft: nog niet geïdentificeerde relaties

 • Dit rapport toont alle relaties van een dossier dat is gemarkeerd als “valt onder de Wwft” maar voor wie geen identificatiedocumenten zijn ingevoerd.