×

Urios demo aanvragen

advocaten

bovenstaande gegevens door Urios worden opgeslagen.
Urios contact met mij opneemt.
gegevens ingevuld in de demodatabase bij een cloudpovider worden opgeslagen. Urios beschouwt deze gegevens als vertrouwelijk en zal deze als zodanig behandelen.

Managementrapporten

Aanzetten van de module

Als u een licentie heeft voor de module Managementrapporten dient deze geactiveerd worden in Instellingen->wijzigen->Kantoor->Modules en dan vervolgens bij Urios Plus de checkbox voor deze module aanvinken.
Klik hierna op Opslaan en Sluiten en herstart Urios om de module zichtbaar te maken.

De Beschikbare managementrapporten

Activiteiten per dossier- en relatiecategorie

 • Dit rapport kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de Nationale Nederlanden Jaaropgave. Het rapport toont de verdeling van de gewerkte uren in een bepaald jaar over de verschillende ingestelde categorieën.

Activiteitmemo’s

 • Dit rapport toont activiteitmemo’s voor een gekozen dossier.

Cliëntenmemo’s

 • Dit rapport toont alle cliëntmemo’s die zijn ingevoerd.

Debiteurensaldo

 • Dit rapport toont de debiteurenstand op de ingegeven datum. Dit rapport kan erg handig zijn voor de jaarafronding, of om het debiteurensaldo van de boekhouder te vergelijken met de stand in Urios.

Declaratie en betalingen (één relatie)

 • Dit rapport toont alle declaraties voor een gekozen cliënt. Tevens toont het rapport eventuele deelbetalingen en verzonden herinneringen.

Derdengeld: Dossiers met openstaand saldo

 • Toont een lijst met alle dossiers waar het saldo in de derdengeldrekening niet nul is.

Derdengeld: Mutaties over alle dossiers.

 • Dit rapport toont alle mutaties in derdengeldadministratie in de gekozen periode van alle dossiers.

Derdengeld: Mutaties voor één dossier.

 • Dit rapport toont alle mutaties in derdengeldadministratie voor een gekozen dossier en geeft saldo informatie.

Dossierlijst met extra velden

 • Toont een voor alle dossiers in geselecteerde categorieën de extra velden en ingevulde waarden.

Dossiermemo’s

 • Dit dossier toont de dossiermemo’s.

Dossiervoorblad

 • Dossiervoorblad met dossier- en relatiegegevens.

Faillissementen: Onderhanden werk

 • Dit rapport toont alle lopende insolventiezaken met samengevat hoeveel uur en salaris er al is verzocht en hoeveel uur en salaris er nog te verzoeken is.

Faillissementen: Uren

 • Toont alle uren voor lopende faillissementen per curator (dossiereigenaar) uitgesplitst naar status (gedeclareerd, verzocht, op verslag, open).

Gedeclareerd honorarium per dossiercategorie

 • Dit rapport toont het totaal gedeclareerde honorarium per maand onderverdeeld in dossiercategorieën.

Honorarium per dossiercategorie op declaratiedatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar dossiercategorie.

Honorarium per medewerker op declaratiedatum

 • Dit rapport toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar honorarium op (1) uurtarief basis, op (2) vaste-prijs-basis, in (3) insolventiedossiers en in (4) toevoegingsdossiers.

Nieuwe dossiers per maand

 • Dit rapport toont op basis van de eerste activiteit in een dossier hoeveel nieuwe dossiers er per maand zijn aangenomen.

Nog te declareren uren

 • Dit rapport toont alle dossiers waar op dit moment uren te declareren zijn.

Omzet en omzetbelasting

 • Rapport dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de btw-aangifte. Let er op dat dit rapport alleen declaraties / verkoopfacturen en verschotten (voorbelasting) laat zien dat in Urios is ingevoerd. Dit is geen volledige weergave van uw boekhouding.

Omzet over datumgrens

 • Dit rapport bevat alle omzet dat gebaseerd is op activiteiten of verschotten die op of na de gekozen datumgrens zijn gedeclareerd maar voor deze datum zijn gerealiseerd. Dit rapport bevat geen omzet op basis van vaste prijs afspraken, toevoegingen of voorschotten.

Omzet per klant

Omzet per lijntype

Oninbare en deels oninbare declaraties

 • Dit rapport toont alle declaraties die geheel of deels oninbaar zijn gezet. De Vanaf en Tot en met datum hebben betrekking op de declaratiedatum.

Ontvangen betalingen

 • Dit rapport toont alle ontvangen betalingen in de opgegeven periode.

Openstaande declaraties (bellijst)

Openstaande declaraties (één relatie)

 • Dit rapport toont alle geheel of gedeeltelijke openstaande declaraties voor een gekozen cliënt. Tevens toont het rapport eventuele deelbetalingen en verzonden herinneringen.

Openstaande voorschotten

 • Dit rapport toont alle relaties aan wie een voorschotnota is verstuurd en waarvan het voorschot nog niet, of nog niet volledig is gebruikt. Alle bedragen zijn inclusief btw en eventuele kantoorkosten.

Relaas

 • Dossiervoorblad met dossier- en relatiegegevens.

Slapende dossiers

 • Toont dossiers waar voor langere tijd niet in gewerkt is.

Status toevoegingsaanvragen

 • Dit rapport toont alle relaties aan wie een voorschotnota is verstuurd en waarvan het voorschot nog niet, of nog niet volledig is gebruikt. Alle bedragen zijn inclusief btw en eventuele kantoorkosten.

Track-record medewerker

 • Dit rapport toont alle dossiers waarvan de activiteiten in de opgegeven periode liggen per medewerker.
  Gerapporteerd wordt per advocaat per dossier het aantal gedeclareerde uren, uren nog te declareren, hoeveel uur er declarabel zijn en hoeveel niet declarabel en het totaal. Tevens percentage van de uren wat declarabel is.

Uren per dossier en medewerker

 • Toont een lijst van alle dossiers waarin in de opgegeven periode in gewerkt is. En toont per dossier wie hoeveel uur in dit dossier heeft gewerkt.

Uren per maand per advocaat

 • Dit rapport toont voor elke geselecteerde advocaat een tabel met de gewerkte uren per maand. Per maand zijn de uren onderverdeeld per soort (betalend, toevoeging, insolventie, etc.).

Uren per tariefbeleid

 • Dit rapport toont het aantal uren per maand uitgesplitst naar tariefbeleid.

Uren per week per advocaat

 • Dit rapport toont voor elke geselecteerde advocaat een tabel met de gewerkte uren per week. Per week zijn de uren onderverdeeld per soort (betalend, toevoeging, insolventie, etc.).

Vaste prijs dossiers met uren per advocaat

Vaste-prijs dossiers met uren na declaratiedatum

 • Dit rapport toont alle vaste-prijs-dossiers waarop uren zijn geschreven na de laatste honorariumdeclaratie.

Weekrapport

 • Toont per medewerker een weektabel met de uren per dag en dossier.

Wwft, nog niet geïdentificeerde relaties

 • Dit rapport toont alle relaties van een dossier dat is gemarkeerd als “valt onder de Wwft” maar voor wie geen identificatiedocumenten zijn ingevoerd.